torsdag 1 oktober 2015

Inbjudan till seminarium ”Innovation och Risk”

Välkomna till SPs seminarium 5 november i Stockholm med temat ”Innovation och Risk”. 
Vi kommer vända och vrida (upp och ner och ut och in om ni så vill) på både innovation och ett riskbaserat synsätt. 

I flera branscher används ett riskbaserat synsätt som beslutsunderlag i innovationsprocessen. 

Vad är då egentligen ett riskbaserat synsätt, påvisar riskanalyser säkerhet och framgång, vad påverkar riskanalysens resultat och hur används ett riskbaserat synsätt kopplat till innovation? På samma sätt ställer vi oss frågor kring innovation, som är ett hetare begrepp än någonsin, hur ser vi på innovation idag, finns det andra innovativ sätt att betrakta innovation? Hur ser innovation ut i olika branscher och vad främjar innovation?

Seminariet är en avslutning på Vinnova-förstudien ”Riskanalys som hinder eller möjlighet för innovation” och gästas av:

Annika Steiber, innovationsforskare och google-kännare
Göran Marklund, stf generaldirektör för innovationsmyndigheten VINNOVA
Johan Bergström, risk- och safetyforskare på Lunds Universitet
Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på .SE
Staffan Bram, Ringhals avdelning för hälsa, miljö och säkerhet
Kerstin Eriksson och Helene Degerman, SP

Klicka in på seminariets hemsida, där även schema och anmälningslänk finns: http://www.sp.se/sv/training/Sidor/Seminarium-RiskochInnovation.aspx 

Självkostnadspris 1500:- (exkl. moms), fika och lunch ingår. 

Kontaktpersoner
Kerstin Eriksson
Telefon: 010-516 52 46
E-post: kerstin.eriksson@sp.se

Helene Degerman
Telefon: 010-516 52 85
E-post: helene.degerman@sp.se

söndag 12 oktober 2014

Live report from SFPE Annual Meeting!

SFPE President Carl Baldassara opens the Annual
Meeting and reveals the new logo!
SFPE is right now holding our Annual Meeting which is followed by the conference, seminars and events all pertaining to fire safety engineering and fire protection engineering. The meeting and conference is in Long Beach, CA this year.

As a member of the SFPE board, I'm happy to say that we're now launching a strategic plan that's bold and exciting. SFPE is rebranded with a new logo, with the clear message "Engineering a Fire Safe World". More information will follow on the SFPE official web page, blog and other media, as we roll out the new strategic plan.

A very interesting week will follow in Long Beach with great possibilities for networking and professional development. Today we also have specific events for young professionals within the Alliance of Young Engineers, awards ceremonies tomorrow and a lot more things coming up! See the full program at the top link.


And don't miss the live feed on Twitter from the conference: #SFPE2014 - stay tuned!


tisdag 30 september 2014

Riskseminarium i Lund: The quest for an objective assessment of risk

Den 25 november är det dags för SP:s andra riskseminarium, denna gången i Lund på Ideon Gateway. Vårt syfte är att blanda akademiker, myndighetsrepresentanter, industrirepresentanter och konsulter för att genom detta få igång en diskussion från ett flertal olika aspekter. 


Seminariet kommer att kretsa kring temat: vad är en ”bra” riskanalys/riskbedömning. Frågor som vi vill diskutera är bland annat; Vilka kvalitetskriterier kan vi ställa på riskanalyser? Finns det objektiva riskanalyser? Är objektivitet det mål vi vill nå när vi genomför risanalyser? På talarlistan finns bland annat professor Terje Aven från Universitetet i Stavanger och Omar Harrami från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Varmt välkomna att anmäla er på följande sida: http://www.conferencemanager.se/sp-riskseminarium

Kerstin Eriksson

fredag 19 september 2014

Brandskyddet utvecklas med nya standarder!

Inom kommittén för brandsäkerhet i Sverige, SIS Tekniska Kommitté 181, tas morgondagens standarder fram inom brandskyddsområdet. Gruppen har en viktig roll som spegelkommitté till motsvarande grupper inom globala standardiseringen i europeiska CEN och internationella ISO där särskilt de europeiska standarderna idag påverkar oss mer än någonsin tidigare! TK 181 är gruppen för brandsäkerhet inom svensk standardisering och därtill finns en systerkommitté (TK 360) som fokuserar på installationer som larm, sprinkler, brandgasventilation och utrustning för räddningsinsatser. Som ny ordförande 2014 för gruppen är jag angelägen om att vi får in fler medlemmar! Hör gärna av er till mig om ni vill ha mer information om gruppens arbete - ett axplock av vad vi har på gång följer nedan!

#151082295 / gettyimages.com

Det är många pusselbitar som utgör viktiga delar i ett bra brandskydd. Standardiseringen säkerställer att vi får bra byggstenar som passar ihop i helheten som utgör ett bra brandskydd.

Syftet med standardiseringen inom TK 181 är att verka för ett bättre brandskydd i samhället. Genom att utveckla standarder kan vi verka för att byggprodukters brandtekniska egenskaper bedöms på ett korrekt sätt och att de speglar de brandrisker som vi ser i samhället. Det kan handla om allt ifrån materialegenskaper till hur vi tar fram framtidens brandskyddskoncept i de utmaningar vi ställs inför. Inom gruppen har vi särskilt ansvar för provningsmetoder för egenskaper som brandmotstånd och reaktion vid påverkan. Detta gör att vi i byggreglerna kan ställa tydliga krav på ytskiktsegenskaper som till exempel minskar riskerna för snabb brandspridning och övertändning. Genom brandceller kan vi ställa krav på att bränder i byggnader begränsas. Och på konceptuell nivå kan vi med analytiska metoder kan vi se till att nya innovativa lösningar kan tillämpas vilket ju främjar nytänk och ett förbättrat och mer ändamålsenligt brandskydd i samhället. Här finns också tydliga kopplingar till arbetet inom TK 360 - hur ska vi till exempel bedöma effekten av ett detektionssystem eller ett släcksystem när vi räknar på det?

Gruppen har två möten per år och under gårdagens möte i Lund hann vi med en stor mängd frågor inom en bredd av olika områden. Här följer en sammanfattning av några av dessa frågor!

Fasadkraven och CEN
De svenska kraven på skydd mot fallande delar har inte beaktats i de europeiska provnings- och produktstandarderna, t.ex. i den nya provningsmetoden för glasfasader 1364-3. Detta innebär att det kan förekomma CE-märkta fasadprodukter på den europeiska marknaden, och därmed den svenska marknaden, men där det inte går att läsa ut om den CE-märkta produkten kan uppfylla svenska byggregler. Boverket och SIS ska se vad de kan göra för att protestera mot detta på Europanivå. Ett alternativ är att Boverket föreslår en sänkning av svensk kravnivå på fasadbrandskydd med då måste ju i så fall konsekvenserna utredas.

Fire safety engineering i CEN och ISO
Inom europeisk standardisering skapades i våras en arbetsgrupp för fire safety engineering vilket är ett stort steg framåt för mer aktivt arbete inom detta område. I denna grupp kommer framtida standarder för analytisk dimensionering av brandskydd att tas fram. Gruppen heter TC 127 WG 8 och den var tidigare en s.k. task group med namnet TC 127 TG 1. Motsvarande grupp på ISO-nivå heter TC 92 SC 4 och det finns ett samarbete mellan dessa grupper.

Hela strategin för ISO TC 92 SC 4 håller på att ses över. En bakgrund är att en del dokument har ansetts vara för generella och inte användbart för tillämparna. Denna grupp leds nu av Daniel Nilsson på Brandteknik LTH vilket är positivt då det därmed finns en bra koppling mot det svenska lång framskridna arbetet inom området. Ett område som det ska jobbas mer på nu inom ISO är detektion och aktiva system med kopplingen till fire safety engineering. Till exempel hur ska man uppskatta detekteringstid, och aktivering eller effekt av släcksystem vid tillämpning av fire safety engineering.

Nordisk harmonisering och INSTA-samarbete
Den nordiska specifikationen INSTA TS 950 för jämförande analytisk dimensionering publicerades i våras. Nya nordiska standarder för fire safety engineering kommer nu att fortsätta tas fram i ett annat projekt som jag tidigare har skrivit om. TK 181 följer utvecklingen och det finns även härigenom kopplingar till CEN- och ISO-arbetet inom samma område.

Imkanaler
Beslut är taget om att en europeisk standard för provning av imkanaler (kitchen extract ducts) ska utvecklas. Denna planeras få nummer EN 1366-14 och blir troligtvis lik den ISO-standard som Boverket idag hänvisar till. Detta innebär att möjligheterna på sikt finns för CE-märkning av imkanaler inom det europeiska systemet. 

Brandspridning i imkanaler är ett känt brandproblem och Boverket skärpte kraven på området 2012. Genom en europeisk standard underlättas möjligheterna till verifiering av byggprodukters prestanda genom de kvalité på kontroll och dokumentation som därmed följer.

Provning för pyrande & glödbränder
Tyskland har börjat ställa krav i byggnormer på att förhindra eller begränsa s.k. continuous smouldering, vilket kan vara relevant vid pyrande förbränning. Ett nytt förslag på provning av detta har därför föreslagits. Sverige har inte några krav på skydd mot detta och det finns inga utredningar som visar på ett behov av att Sverige också bör ställa denna typ av krav. En egen kommentar kring detta är att detta ju visar att det finns möjlighet att ställa krav på skydd mot vissa typer av bränder som sker i konstruktion. Forskning som analyserar dessa risker vore värdefullt, och säkert skulle detta kunna vara intressant att beakta ur ett egendomsperspektiv.

Skogsbränder
Inom ISO är det på gång att starta ett arbete kopplat till "wildland fires". Titeln är "Guidelines for assessing the adverse impact of wildland fires on the environment". 
SP kommer att delta i detta om eller när det kommer igång.

Svensk terminologistandard
Det finns flera problem med nomenklatur kring brandtermer i Sverige. Det finns ingen gemensam bok eller standard som myndigheter och andra organisationer kan använda sig av. Därför förekommer samma begrepp med olika betydelser i olika publikationer, och det finns därmed risker för missuppfattningar och oklarheter kring vad olika krav betyder. Till exempel finns begrepp såsom brandbelastning och brandbelastningsintensitet med samma betydelse i olika dokument. TK 181 håller därför på att ta fram en översättning av internationell terminologistandard (ISO 13943) med syftet att ge ut en motsvarande svensk terminologistandard.

Denna planeras att gå ut på remiss inom någon månad och det kommer att vara fritt för alla intresserade att utan kostnad ge synpunkter på denna via SIS remisstjänst: http://kommentera.sis.se

Det är förstås viktigt att brandskyddssverige ger sin input här! Viktiga begrepp som fire safety engineering, brandbelastning

Nytt från Boverket
Boverket informerade om att de nya reglerna som presenterades under vårens möte, dvs. BBR 21, nu har trätt i kraft. Kabelklasserna som finns i EN 13501-6 är därmed implementerade där Boverket har valt att implementera tre klasser i byggreglerna. Nya större friggebodar tillåts nu men där gäller inte samma typ av undantag för de friggebodar som är högst 15 m2. Dock gäller fortfarande krav på anmälan och att man ska få startbesked m.m.

Marknadskontroll av brandvarnare är genomförd av Boverket och tre brandvarnare har förbjudits och måste återkallas. Detta är en del av marknadskontroll av CE-märkta produkter vilket ju också kan komma att gälla många andra brandskyddsprodukter. Liknande marknadskontroll är ju möjligt inte minst för de produkter som finns inom TK 181:s område, såsom ytskikt, fasadkomponenter med mera. Boverket genomför dock en begränsad mängd kontroller och fokuserar på ett antal urvalda områden men det är inte klart vilka dessa blir. Mer om marknadskontrollen finns på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/Marknadskontroll-av-byggprodukter/Tre-brandvarnare-forbjuds-i-Sverige/

Hör av er om ni vill veta mer!

fredag 12 september 2014

Bärförmåga vid brand i hallbyggnader

Projektet om bärförmåga vid brand i hallbyggnader avslutades i veckan och rapporten är publicerad på SP:s hemsida. Slutrapporten skulle ha varit klar redan i våras men den har av olika skäl blivit försenad. Frågan har varit aktuell i flera år vilket jag skrivit om under 2012 också. Flera av de frågeställningar som togs upp då, och som aktualiserades med Boverkets yttrande 2012, tas upp i den nya rapporten.
Hallbyggnader med samlingslokal kan till
exempel vara större livsmedelsbutiker


Tack vare bra bidrag från referensgruppen och ett gott arbete inom arbetsgruppen är dock området nu belyst ur flera viktiga perspektiv. Flera viktiga rekommendationer ges för hur tillämpningen av bärförmåga vid brand i byggnader kan bli bättre. Samtidigt ges rekommendationer till Boverket för hur framtida regler kan bli bättre, vilket dock kommer att dröja något eller några år. Det är av stor vikt att nuvarande regler, genom EKS 9, tillämpas enhetligt och rättssäkert!

Projektet har inneburit en noggrann genomgång av gällande regler och begrepp inom området, t.ex. om definitionen av omedelbar kollaps. Genom en uppföljning av över tjugo projekteringshandlingar har en sammanställning kunnat göras av olika typer av problemställningar kring tolkningen av reglerna, och olikheter i tillämpning. För att ge ett perspektiv på de svenska reglerna har också en internationell jämförelse gjorts.

Några av de viktigaste slutsatserna från projektet är att:

 • Variationen i tillämpning är orimligt stor.
 • Avstegen som görs står inte i paritet med kraven på verifiering och dokumentation.
 • Internationellt sett ligger Sveriges grundkrav på R 30 någonstans i mitten.
 • Alla länder ger inte möjlighet till undantag från grundkravet, men av de länder som ger möjlighet till undantag så förefaller Sveriges möjlighet till undantag vara mer komplicerade.
 • Rekommendationer ges därför kring vad som krävs vid verifiering och dokumentation för hallbyggnader.
 • För enhetlig och rättssäker tillämpning krävs att byggsektorn tar till sig resultatet av rapporten och lägger större vikt på verifiering.

Rapporten kan laddas hem på SBUF:s hemsida eller på SP:s hemsida.

onsdag 28 maj 2014

Fire Safety Engineering for Innovative and Sustainable Building Solutions

The construction sector faces many significant challenges while trying to introduce innovative and sustainable technology into a traditional industry driven to reduce costs. These challenges include providing solutions and catering for an aging population, new energy requirements and increased focus on sustainable construction, coping with changing climate loads, trade barriers due to national requirements, as well as ever more bold expressions of architectural creativity.

In June 2014 we are starting a three year Nordic project to address these issues. The project is led by SP where I am the project leader with great support from my new colleague David Winberg. The project members in the consortium represents all Nordic countries and a broad range of stakeholders such as:

 • Standardization organisations - Danish and Norwegian Standardization, 
 • Regulatory agencies - The Swedish National Board of Housing, Building and Planning (Boverket), Iceland Construction Authority, Norwegian Building Authority (DIBK)
 • Research organizations - The Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI), Iceland Fire Research Institute, Lund University, SP Fire Research and SP Fire Research AS
 • Fire consultancy companies - Brandskyddslaget, Briab, COWI, KK-Palokonsultti
 • Construction companies - NCC
Nordic Innovation (web + twitter) is financing the 4.8 mNOK project with co-financing from the participating organizations and additional national financing from DIBK and other parties.

Performance-based codes, i.e. regulations and standards, have long been proven an effective way to facilitate innovation, and all of the Nordic countries have introduced performance-based building codes. However, the implementation of performance-based codes for fire safety has not been overly successful due to the lack of standardized performance-based methods and instruments to ensure high quality fire safety design. Fire safety design therefore too often relies on prescriptive and detailed regulations due to uncertainties and lack of acceptance of performance-based design. This per se is a barrier to innovative and sustainable building solutions.

Differences in regulations and practices in the Nordic countries are causing problems for the trade of products and services. The problem of trade barriers within the Nordic countries has been identified by the Nordic ministries and one goal is to create a unified Nordic construction market. The Nordic countries have strong cultural ties and other similarities, and are therefore in an ideal position to take the next step towards stronger cooperation.
The challenge in this three year project is to create performance-based standards for fire safety engineering that will facilitate the design processes and technical innovations in a robust and sustainable way. The project will thereby continue the successful Nordic cooperation that resulted in the recently published Nordic specification on fire safety engineering - INSTA 950.

Aims of the project:
 • Creating new verification methods from a practical perspective to facilitate the implementation of performance-based codes and thereby increase the use of innovative design and technology in the industry, such as green buildings and sustainable technology. 
 • New innovative construction products may be used in the built environment, proven to be fire safe yet able to meet the changing requirements of society.
 • Nordic INSTA standards will be produced, providing the methods to facilitate innovative design by fire safety engineering methods and providing guidance on the process that lead to safe and innovative fire safety design.
To ensure that all different perspectives are reflected, the whole value-chain from regulations to end users is represented in the project, i.e. regulators, universities, institutes, standardization bodies, practitioners (consultants) and construction companies. The project will also facilitate social media (by this blog!) to gain input from a broader range of parties and stakeholders. All the blog posts for the Nordic Innovation project can be found here:
http://bit.ly/firesafenordic

During the project, the proposed INSTA standards will be tested in practical applications, i.e. real building projects, for evaluation before the work is finalized. The project will be completed in the summer of 2017.

This blog will give regular updates on the status of the project and we would like your comments! There will also be specific requests for input on certain questions during the course of the project - we look forward to you comments!

onsdag 30 april 2014

Seminar 22nd of May: Safety Through Risk Assessment

Can risk assessment be used to create a safer society?
In May a number of experts in Risk and Safety are descending on Borås for a seminar entitled ‘Safety Through Risk Assessment?’.  This is the first such seminar which we have organised at SP Fire Research and we are all very excited about it. There is a number of different practices and approaches to risk assessment and management in many of the different industries we work in, and this seminar aims to make different industries aware of what others are doing in this field.

With academics, philosophers, risk consultants and industry speakers; as well as the opportunity for breakout discussions on different aspects of risk;  the day promises to be really exciting.

The seminar is planned for the 22nd of May in Borås. If you want to know more or to register, visit the seminar website.

Written by: David Lange